Podmínky využívání inzertních služeb portálu Plzeňák - www.plzenak.cz (dále jen podmínky) .

I. Provozovatel

Provozovatelem portálu Plzeňák - www.plzenak.cz (dále jen portálu) je fyzická osoba Roman Miškovčík, IČO 45 3901 93 ( dále jen jako provozovatel)


II. Uživatel
Inzertních služeb na výše uvedeném portálu může využívat kterákoliv fyzická i právnická osoba ( dále jen uživatel), za splnění níže uvedených podmínek.


III. Vkládání inzerátů:
 1. Vkládat inzeráty zdarma mohou :
  pouze soukromé osoby a to dovšech do všech rubrik. Podmínkou je , že nejde o opakující se činnosti, nebo předmět podnikatelské činnosti , či mající charakter podnikání, skrytou reklamu - např. odkazy vedoucí na www stránky apod. Toto se týká také realitních kanceláří, nabídek pojišťovacího a obdobného charakteru, půjček, kopírování nosičů, nabídek zprostředkování, hubnutí ap.
 2. podnikatelské subjekty
  + ostatní subjekty vyřazené podle předchozího bodu, mohou inzerovat pouze po dohodě s provozovatelem porálu. Žádosti o zveřejnění a texty inzerce nebo reklamy lze dohodnout telefonicky, nebo zasílat na adresu redakce - uvedenou v zápatí stránek.
 3. Reklama
  Umístění reklamních objektů je možné po dohodě s provozovatelem portálu. Kontakt do redakce viz. zápatí stránek.
 4. Uživatel smí vložit inzerát pouze pokud souhlasí s těmito
  Podmínkami využívání služeb portálu Plzeňák - www.plzenak.cz. Je si vědom toho , že vložením inzerátu nese plnou odpovědnost za obsah inzerátu a pravdivost uvedených údajů . Dále si je vědom toho , že odpovídá za veškeré škody, které by event. vznikly provozovateli, uživateli, nebo třetí osobě v přímé nebo i nepřímé souvislosti s vložením, nebo zveřejněním údajů , uvedených v textu inzerátu. Uživatel nesmí vložit inzerát, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit samotného uživatele, provozovatele, nebo třetí osobu.

IV. Provozovatel si vyhrazuje

právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, nebo jej smazat:

a to bez nároku na jakoukoliv náhradu případné škody vzniklé uživateli, nebo třetí osobě .


Vyřazeny budou zejména inzeráty:

V. Provozovatel nezodpovídá
VI. Osobní údaje

Uživatel tímto dává neomezený souhlas provozovateli k zveřejnění , evidenci, užití , zpracování a shromažďování údajů , a to i osobních, uvedených v textu inzerátu, nebo pořízených v souvislosti s vložením a zveřejněním inzerátu.

VII. Doba zveřejnění

Inzerát bude zveřejněn na portálu nejméně po dobu 12 měsíců od jeho vložení. Uživatel (vkladatel inzerátu) má možnost inzerci kdykoliv smazat klikem na odkaz Smazat u předmětného inzerátu. Doba zveřejnění není nároková a v případě potřeby může být upravena provozovatelem portálu.

VIII. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění a provozovatel si tímto vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, nebo upravit.