Hudba - Hudební teorie a nauka

Hudební teorie a nauka

Roman Miškovčík, 2007

Je mnoho vynikajících muzikantů, kteří nemají ponětí o notách, ale těžko byste mezi nimi hledali někoho, kdo nemá žádné povědomí o harmonii a základech hudební teorie.
Základy hudební nauky vám mohou nejen velice pomoci v rozvoji hry na nástroj, ale zároveň vám otevřou nové možnosti v oblasti improvizace a tvotby vlastní muziky. Sice lze hrát jen podle sluchu, ale pokud budete alespoň rámcově vědět co hrajete a proč, nebudete uvězněni v těsné kleci několika naučených postupů a melodických frází.

V celém tomto textu nebudu používat žádné noty, vystačíme si pouze se základním hudebním materiálem - stupnicí Cdur... c-d-e-f-g-a-h.Obsahem této kapitoly jsou:

1/   základní pojmy a hudební terminologie

2/   intervaly

3/   stupnice

4/   akordy - teorie, tvorba, druhy akordů

5/   transpozice akordů do jiných tónin


Základní pojmy

Tón

je je zvukový signál s pravidelnou frekvencí. Všechny zvuky nejsou tóny.

Tónina

je souhrn hudebního materiálu, použitelného (použitého) v dané skladbě (písni). Tóniny označujeme např. Amoll a nemá to nic společného s akordem Ami. Setkávám se často s chybnou definicí: " tuto píseň budeme hrát v akordu Ami". Daná tónina nám určuje které akordy, harmonické a melodické postupy můžeme v skladbě použít.

Stupnice

je řada různých tónů, následujících za sebou vzestupně, nebo sestupně podle určitých pravidel. Stupnice můžou mít podle svého původu různý počet stupňů (tónů)

Tónika

je první stupeň (tón) ve stupnici

Stupeň

je tón ve stupnici, je určen intervalem od prvního tónu stupnice (tóniky)

Půltón

je nejmenší intervalová vzdálenost

Interval

je vzájemná vzdálenost dvou tónů

Křížek

Křížek zvyšuje hodnotu daného tónu o jeden půltón. V tomto textu je značen jako "#", nebo "+" ( např c# nebo c+ ).

Béčko

Snižuje hodnotu daného tónu o jeden půltón. V tomto textu je značeno u akordů jako "b", u tónů jako "-" ( např. akord Gb, nebo tón e-).

Citlivý tón

Je to tón, na který je naše vnímání citlivé. Způsobuje podvědomou potřebu pokračování vedení melodie směrem k tónice (oktávě).Vzdálenost tohoto tónu od tónu základního ve stupnici je velká septima (např. v Cdur stupnici je citlivým tónem tón "h" , který leží na VII. stupni dané stupnice)

Akord

je souzvuk alespoň 3 různých tónů. Podle intervalu vrchních tónů, může mít předponu kvint-akord, sept-akord ap.

Harmonie

je nauka o akordech a možnostech jejich vzájemnému spojování .

Melodie

je řada několika tónů libovolné výšky, následujících po sobě


přejít zpět na obsah

Základní intervaly

Jak již bylo zde napsáno, interval je výšková vzdálenost mezi dvěma tóny. Základním tónem níže uvedených intervalů je tónika - první tón ze stupnice - v našem případě tón "c".
Každý interval má základní název (např. septima) a jakost (např. malá). Zde uvedu pouze základní názvy, které je třeba znát k minimální orientaci ve stupnicích a akordech.

Základní názvy intervalů:

1/ prima (I. - I. = vzdálenost tónu od sebe samého, např. v Cdur tóny c-c)
2/ sekunda (vzdálenost mezi I. a II. stupněm, např. v Cdur tóny c-d )
3/ tercie (I. - III. např. v Cdur tóny c-e )
4/ kvarta (I - IV. např. v Cdur tóny c-f ... atd.)
5/ kvinta (I. - V.)
6/ sexta (I. - VI.)
7/ septima (I. - VII.)

Nad první oktávou pokračuje stejná stupnice od základního tónu, ale tóny zní o oktávu výš. Intervaly se nazývají složené.

8/   oktáva (I. - VIII., složený VII.+I, např. vzdálenost c1-c2 )
9/   nóna (I. - IX , což je složený VII.+II., např. vzdálenost c1-d2)
10/ decima (I. - X , což je složený VII.+III.)
11/ undecima(I. - XI. , což je složený VII. + IV.)
12/ duodecima ( atd. ...)
13/ tercdecima
14/ kvartdecima
15/ kvintdecima

přejít zpět na obsahStupnice

O stupnicích by se dalo popsat desítky stránek, ale já zde uvedu pouze základy, nezbytné pro každého muzikanta. Zbytečnosti se pokusím omezit na minimum tak, aby informace byly k užitku a nezahltil jsem vás. K většině příkladů stupnic, uvedených níže v textu, bude použita jako měřítko a základní materiál stupnice Cdur.
Pokud budete chtít jednotlivé druhy stupnic použít v jiné tónině, můžete si je libovolně podle uvedených intervalů přepsat do předmětné tóniny (vypsáním tónů z dané stupnice podle uvedených intervalů). Pokud není uvedeno jinak, intervaly uvádí rozdíl oproti klasické stupnici Cdur .


Pojmy :

křížek - zvýšení o půltón, zde bude značen jako # (nebo "+")
béčko - snížení o půltón, zde bude značen jako b (nebo mínus "-")


V zásadě stupnice rozdělujeme na :

1/ diatonické - jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny o celé tóny a půltóny. Ty se dělí na staré církevní a moderní (durové a mollové)

2/ chromatické - jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny jen o půltóny.
3/ exotické   - mají zvláštní intervalové uspořádání.
Patří k nim stupnice cikánská, pentatonika a celotónová


Diatonické - církevní stupnice

Vznikaly převážně ve středověku a byly vedeny více melodickým, než harmonickám charakterem . Základem těchto stupnic jsou mody. Tyto mody mají podle tercie charakter mollový, nebo durový.
Zde je třeba pro pochopení znát stupnici Cdur, a vědět, že půltóny jsou mezi tóny e-f a h-c. Všechny mody se tak zkládají pouze z tónů c, d, e, f, g, a, h. Pouhým posunem celé řady o jeden tón výše, vznikne vždy následující modus , který má ovšem již jiné vzájemné intervalové uspořádání vzhledem k nové tónice.

Mody :

jónský        c, d, e, f, g, a, h (durový charakter)
dórský        d, e, f, g, a, h, c, d (mollový charakter)
frygický      e, f, g, a, h, c, d, e (mollový charakter)
lydický        f, g, a, h, c, d, e, f (durový charakter)
mixolydický g, a, h, c, d, e, f, g (durový charakter)
aiolský        a, h, c, d, e, f, g, a (mollový charakter)
lokrický       h, c, d, e, f, g, a, h (mollový charakter)

Pro výraznější vyzkoušení melodického zabarvení těchto stupnic, si nahrajte jako doprovod tónický kvintakord ( durový nebo mollový, podle charakteru daného modu) a vyzkoušejte si daný mod pod tímto doprovodem přehrát.

Durové stupnice

jednotlivé stupně se nazývají:

I.    tónika
II.   supertónika
III. vrchní medianta
IV.  subdominanta
V.   dominanta
VI.  spodní medianta
VII. citlivý tón

Z výše uvedeného, je nejdůležitější si zapamatovat názvy stupňů - Tónika, Subdominanta a Dominanta.

Intervaly těchto stupnic jsou: tón-tón-půltón-tón-tón-tón-půltón : 1 1 (1/2) 1 1 1 (1/2).
Toto intervalové uspořádání mají všechny durové stupnice.


Stupnice Cdur
je základní durová stupnice. Neobsahuje žádné křížky (#- zvýšené tóny) ani béčka (b- snížené tóny). Jejím charakteristickým tónem je III. stupeň, který tvoří s tónikou (I.stupněm) velkou tercii.


Pozn.:
zvýšený tón (s křížkem) se čte jako původní tón s příponou is (např. zvýšené f je fis)
snížený tón (s béčkem) se čte jako původní tón s příponou es (např. snížené f je fes)

Druhy durových stupnic:

1/ stupnice Cdur
2/ stupnice s křížky (#)
3/ stupnice s béčky (béčka , dále budu značit jako "b" nebo "-")
Stupnice s křížky
se tvoří zjednodušeně tak, opište stupnici od 5. tónu (kvinta) a přidejte křížek VII. stupni. Takto pokračujte dále. Tomuto se říká, že stupnice s křížky postupují v kvintovém kruhu.

Příklad postupu stupnic s křížky v kvintovém kruhu
c,d,e,f, g,a,h .......stupnice Cdur ( nemá křížky ani béčka )
g,a,h,c,d,e,f# .......stupnice Gdur ( má jeden křížek - fis )
d,e,f#, g,a,h,c# .......stupnice Ddur (má dva křížky - fis, cis )
a,h,c#,d,e,f#,g# .......stupnice Adur (má tři křížky - fis, cis, gis )
e,f#,g#,a,h,c#,d# .......stupnice Edur (má čtyři křížky - fis, cis, gis, dis )
h,c#,d#,e,f#,g#,a# .......stupnice Hdur (má 5 křížků - fis, cis, gis, dis, ais )
f#,g#,a#,h,c#,d#,e# .......stupnice F#dur (má 6 křížků - fis, cis, gis, dis, ais, eis )
c#,d#,e,f#,g#,a#,h# .......stupnice C#dur (má 7 křížků - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his )
atd.Stupnice s béčky
se tvoří zjednodušeně tak, opište stupnici od 4. tónu (kvarta) a přidejte béčko IV. stupni. Takto pokračujte dále. Tomuto se říká, že stupnice s křížky postupují v kvartovém kruhu. ( pro snížení tńu o půltón (béčka), je použito znaménko "-".

Příklad postupu stupnic s béčky v kvartovém kruhu (béčka jsou značena jako -)
c,d,e,f, g,a,h .......stupnice Cdur ( nemá nic )
f,g,a,h-,c,d,e.......stupnice fdur ( má jedno béčko hes )
h-,c,d,e-,f,g,a .......stupnice Hes dur (má dvě béčka hes,es )
e-,f,g,a-,h-,c,d, .......stupnice Es dur (má tři béčka hes, es, as )
atd.z výše uvedených příkladů můžeme odvodit :

1/ všechny durové stupnice
2/ pořadí křížků (fis,cis,gis,dis,ais,eis,his)
3/ pořadí béček (hes,es,as,des,ges,ces,fes)


pomůcka: názvy k křížků jsou jako béčka odzadu a je dobré si obojí pořadí pamatovat.


Mollové stupnice


Tato stupnice se v základu dělí na přirozenou (aiolskou) a harmonickou.


Mollová stupnice přirozená (aiolská)

Charakteristickým tónem mollových stupnic je snížený III. stupeň (tercie). Každá durová stupnice má svoji souběžnou mollovou stupnici, která obsahuje stejné tóny (např. Cdur má stejné tóny jako Amoll).Tyto mollové stupnice se nazývají přirozené (aiolské).
Jinak : mollovou přirozenou stupnici (souběžnou) vytvoříme z durové stupnice opsáním jejích tónů od jejího VI. stupně. (pozn.: vzpomínáte na mody výše?). Tím s nám intervaly posunou a tercie bude snížená (malá tercie)

Příklad: Ze stupnice Cdur (c,d,e,f,g,a,h) vytvoříme novou mollovou opsáním původní stupnice od VI. stupně (a,h,c,d,e,f,g). Tato nová stupnice se jmenuje podle prvního tónu a s přídavkem moll - zde tedy stupnice Amoll. Tato stupnice nemá citlivý tón.

Amoll přirozená = a,h,c,d,e,f,g
Mollová stupnice harmonická

Protože přirozená (aiolská) stupnice neobsahuje citlivý tón, vznikla z potřeby sekundového vedení hlasu k základnímu tónu tato harmonická stupnice, která má oproti mollové přirozené zvýšený VII. stupeň.

Amoll harm. = a,h,c,d,e,f,g#.
Cikánská stupnice

Tato stupnice má durovou i mollovou variantu. Charakteristické jsou skoky o délce 1,5 tónu.

Durová cikánská stupnice
Má oproti klasické durové stupnici snížený II. a VI. stupeň   ("-" označuje béčko) .
Intervaly : 1,2-,3,4,5,6-,7, ( Cdur cik. c,d-,e,f,g,a-,h )


Mollová cikánská stupnice
Vznikne z harmonické stupnice moll zvýšením jejího IV. stupně   ("-" označuje béčko, "+" je křížek)
Intervaly : 1,2,3-,4+,5,6-,7, ( Cmoll cik. c,d,e-,f+,g,a-,h )


Pentatonická stupnice

Tato stupnic pochází z Číny a její zvláštností je, že nemá půltónové vzdálenosti mezi stupni a obsahuje pouze 5 tónů. Z toho vyplývá, že vzhledem k jejímu intervalovému uspořádání je solidně použitelná zejména při improvizaci.

Cpent. je tvořena z 1,2,3,5,6 stupňě durové stupnice, např. v Cdur : c,d,e,g,a
- má durovou tercii a nachází se současně ve třech tóninách (na 1.stupni v Cdur, na V. stupni v Fdur a na IV. stupni v Gdur) .


Z hlediska praktického použití by vás ještě mohl zajímat její modus na V. stupni, který má mollovou tercii, nemá citlivý tón a bývá hojně užíván v blues, rocku i country:
Cpent. blues je tvořena : 1,3-,4,5,7- stupňě durové stupnice, např. v Cdur : c,e-,f,g, h-


Celotónová stupnice

Tato stupnice postupuje po celých tónech : c,d,e,f+,g+,a+

přejít zpět na obsah
Akordy

V této kapitole uvedu základní teorii akordů a v závěru najdete přehled všech používaných tvarů akordů.

Jak jsem již výše uvedl, akordem je souzvuk alespoň 3 různých tónů. Souzvuk c1-e1-c2 tedy není akordem, protože obsahuje pouze dva různé tóny.
Všechny následující tvary akordů budou vztaženy k základní stupnici Cdur. U akordu bude vždy uvedeno intervalové uspořádání a pomocí zvýšených a snížených tónů (křížky zde = "+" a béčka zde v textu = "-" ) poznáte rozdíl od základní stupnice.

K rychlému pochopení akordů vám stačí znát stupnici Cdur a vědět že obsahuje půltóny mezi 3-4 a 7-8 stupněm. Každý tvar akordu, který si odvodíte , nebo opíšete z následujícího textu, můžete následně najít např. na hmatníku kytary pomocí mapy hmatníku ( viz. kapitola Mapa hmatníku). Do jiné tóniny lze tyto akordy převést pomocí Transpozice ( v závěru této kapitoly), nebo postačí vypsat si na papír durovou stupnici dané tóniny a podle intervalů uvedených u akordu vybrat + upravit příslušné tóny.

Stupnice C dur:

c d e  f g a h c1 d1  e1  f1    ...jednotlivé tóny stupnice
1 2 3 4 5 6 7  8   9  10 11     ...jednotlivé stupně stupnice

příklady:
3- .....znamená snížený třetí stupeň ( v Cdur jde o tón "e", snížený o jeden půltón (es)
5+ .....znamená zvýšený pátý stupeň ( v Cdur jde o tón "g", zvýšený o jeden půltón (gis )
zápis : 1,3-,5 znamená akord obsahující uvedené tóny z libovolné stupnice. V Cdur by to byly tóny c,e-,g ( jde o akord Cmi a původní tón "e" je snížen o půlón na "e-").Z čeho se skládají akordy


Klasické akordy jsou složeny z jednotlivých tercií, které se na sebe postupně vrší a jmenují se podle intervalu, který svírají krajní tóny :

c d e f g a h c1 d1 e1 f1 ...atd.Kvintakord  c - e - g ..... (tóny c - g tvoří kvintu)
Septakord   c - e - g - h ..... (tóny c - h tvoří septimu)
Nónakord    c - e - g - h - d1..... (tóny c - d1 tvoří nónu)
Tvary akordů


Následující tvary akordů jsou uvedeny v Cdur, ale např. pro získání tónů akordu Gmaj7 postačí napsat si stupnici Gdur a pomocí níže uvedeného tvaru akordů maj7 vypsat dané stupně.

Durové akordy

C         .... 1,3,5 ( c,e,g -vypsat z libovol. durové stupnice 1,3 a 5 stupeň )
C7       .... 1,3,5,7- (c,e,g,h-)
Cmaj7 .... 1,3,5,7 (c,e,g,h)
Csus4  .... 1,4,5 (c,f,g)
C6       .... 1,3,5,6 (c,e,g,a)
C7/sus4.... 1,4,5,7- (c,f,g,h-)
C9       .... 1,3,5,7-,9 (c,e,g,h-,d někdy se nahrazuje Cadd9)
Cadd9  .... 1,3,5,9 (c,e,g,d)
C9-      .... 1,3,5,7-,9- (c,e,g,h-,d-)
C11     .... 1,3,5,7-,9,11 (c,e,g,h-,d,f někdy se nahrazuje Cadd11)
Cadd11  .... 1,3,5,11 (c,e,g,f )


Mollové akordy jsou stejné jako durové, až na sníženou tercii.

Cmi         .... 1,3-,5 (c,e-,g)
Cmi7       .... 1,3-,5,7- (c,e-,g,h-)
Cmi/maj7.... 1,3-,5,7 (c,e-,g,h)
Cmi6       .... 1,3-,5,6 (c,e-,g,a)
Cmi7/5+  .... 1,3-,5+,7- (c,e-,g+,h-)
Cmi9/maj7.... 1,3-,5,7,9 (c,e-,g,h,d )
Cmi9        .... 1,3-,5,7-,9 (c,e-,g,h-,d někdy se nahrazuje Cadd9)
Cmi/add9  .... 1,3-,5,9 (c,e-,g,d)

Dále myslím není třeba myslím pokračovat, z výše uvedeného soupisu si lze jednoduše odvodit systém návaznosti tvaru akordu na jeho názvu.
Jedině si dejte pozor na septimu, která se standardně bere jako malá (v Cdur je to h-) a v případě že chcete septimu velkou, je třeba k názvu akordu přidat : maj7 .Pozn.:

Pokud budete potřebovat některý akord zvýšený (např.C#), najděte si původní akord C , vypište si všechny tóny a následně všem přidejte # (křížek). Pokud akord obsahuje béčka ( zde v textu jako "-" ) , křížek s béčkem se vzájemně vyruší.

Pozn.:

U některých akordů vyšších hodností, jako např. C13, se některé tóny pro zjednodušení vynechávají. Většinou zachováte základní kvintakord a přidáte 13. Pak by se ale správně tento akord jmenoval Cadd13 (add= přidat).

Pozn.:

Někdy se můžete setkat se zjednodušeným zápisem s vyznačením přidaného basu v akordu např. Ami/G. V tomto případě by to byl hmat akordu Ami s přidaným basem G (na kytaře zahráno malíčkem).přejít zpět na obsah
Transpozice akordů

transpozice akordů probíhá podle kvartového a kvintového kruhu. Než abych vám to zde znovu vysvětloval, uvedu vám níže pomůcku, podle které si bez problémů přetransponujete jakoukoliv píseň do libovolné tóniny.

Pomocná řada:
...,H--,F-,C-,G-,D-,A-,E-,H-,F,C,G,D,A,E,H,F#,C#,G#,D#,A#,E#,H#,F##,F##,...atd.

Př.:
Máte píseň v tónině Cdur s pořadím akordů : C, F ,C ,Ami , Dmi7 ,Esus4 ,G# a chcete ji transponovat do tóniny Gdur ( chcete ji hrát od G místo od C) a nevíte jaké akordy tam budou.
1/ ve výše uvedené řadě najdete původní tóninu písně, což je "C"
2/ zjistěte o kolik je od něj vzdálena vaše nová tónina "G" ( zde o jedno místo vpravo)
3/ o stejnou vzdálenost budou vždy vzdáleny všechny nové akordy od původních v této pomocné řadě. (v tomto případě bude nový akord vždy o 1 místo vpravo od starého). Věnujte se pouze hlavnímu názvu akordu a jeho hodnost (přípony - mi, maj7, sus4, atd. ) zůstává stejná a do nového akordu se jen opisuje.
4/ Nové akordy v tónině Gdur tedy jsou : G, C, G, Emi, Ami7, Hsus4,D#.


Pozn:

Občas vám mohou vyjít enharmonicky zaměnitelné akordy, např. H#=C, C##=D, G#=Ab. Je to logické, mezi C a D je vzdálenost jednoho tónu a když tón C zvýšíme o dva půltóny, bude znít stejně jako tón D. Tomu se říká enharmonická záměna - tóny zní stejně, jde o tentýž tón (nebo akord), ale může mít více názvů.

Tip
Texty písniček. . V sekci Hudba - Zpěvníky , najdete odkazy na zpěvníky obsahující tisíce písniček, většinou i s akordy na kytaru.
Vložit nový inzerát Inzerce zdarma:
HLEDAM PRACI V OBORU ZDRAVOTNICTVI
Hledam praci jako Sanitarka /praktická sestra. Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labe ...
foto k inzerci Kožená sedací souprava
Prodám koženou sedací soupravu - relaxační křeslo, dvoukřeslo a velký gauč s dvě ...
krmici zidle Ikea
s podnosem. Cena 300,-Kc ...
foto k inzerci Yamaha Genos,Yamaha Tyros5,Yamaha P
Yamaha Tyros 5 76-Key Arranger Workstation Keyboard 3 speakers Status ...
Frézování pařezů - likvidace pařezů
Nabízím frézování pařezů. Efektivní odstranění pařezů, bez použití těžké technik ...
foto k inzerci Tování přívěsný vozík NSN-10
Prodám tovární sklápěcí vlečku NSN-10 bez dokladů za malo-traktor. Ruční sklápěn ...
Zednické a malířské práce
Dobrý den, nabízíme k provedení veškeré zednické a malířské práce v Plzni.Nacen ...
foto k inzerci Yamaha Genos,Yamaha Tyros5,Yamaha P
Yamaha Tyros 5 76-Key Arranger Workstation Keyboard 3 speakers Status AC p ...
Copyright © 2008 - 2024   Plzenak.cz
Všechna práva vyhrazena , kopírování a další užití zveřejněných materiálů je možné pouze se souhlasem redakce :   Kontakt  
Hledat na internetu

Hlavní strana | Inzerce | Počítače | Hudba | Kontakt